Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Alantek cat5e UTP 4-pair

Alantek cat5e UTP 4-pair

Alantek cat6 UTP 4-pair

Alantek cat6 UTP 4-pair

16200 VND

Belden RG59 CATV coaxial cable

Belden RG59 CATV coaxial cable

Belden RG59/U CCTV coaxial cable

Belden RG59/U CCTV coaxial cable

Cáp âm thanh 01 đôi chống nhiễu thiết diện 0.32mm2 (Alantek audio 1 pair 22 AWG Shielded Twisted Cable).

Cáp âm thanh 2x0.75 chống nhiễu (Alantek audio 1 pair 22 AWG Shielded Twisted Cable). Hãng sản xuất: ALANTEK (USA). 500m/cuộn

Cáp âm thanh 01 đôi chống nhiễu thiết diện 0.82mm2 (Alantek audio 01 pair 18 AWG Shielded Twisted Cable)

Cáp âm thanh 2x1.0 chống nhiễu (Alantek audio 1 pair 18 AWG Shielded Twisted Cable). Hãng sản xuất: ALANTEK (USA). 500m/cuộn

Cáp âm thanh 2x1.5 chống nhiễu | Alantek audio 1 pair 16 AWG Cable

Cáp âm thanh 2x1.5 chống nhiễu (Alantek audio 1 pair 16 AWG Shielded Twisted Cable). Hãng sản xuất: ALANTEK (USA). 500m/cuộn

Cáp âm thanh 2x1.5 chống nhiễu | Belden Control Speaker 16 AWG 1 Pair

Cáp âm thanh 2x1.5 chống nhiễu Belden Control Speaker 16 AWG 1 Pair. Hãng sản xuất: BELDEN (USA). 305m/cuộn

Cáp âm thanh 2x2.0 chống nhiễu | Belden Control Speaker 12 AWG 1 Pair

Cáp âm thanh 2x2.0 chống nhiễu (Belden Control Speaker 12 AWG 1 Pair). Hãng sản xuất: BELDEN (USA). 305m/cuộn

Cáp âm thanh 2x2.5 chống nhiễu | Belden Control Speaker 10 AWG 1 Pair

Cáp âm thanh 2x2.5 chống nhiễu (Belden Control Speaker 10 AWG 1 Pair). Hãng sản xuất: BELDEN (USA). 305m/cuộn

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 12 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 12 sợi :<br> Số sợi: 12 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 120 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 120 sợi :<br> Số sợi: 120 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 144 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 144 sợi :<br> Số sợi: 144 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 16 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 16 sợi :<br> Số sợi: 16 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 24 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 24 sợi :<br> Số sợi: 24 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 32 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 32 sợi :<br>Số sợi: 32 sợi quang đơn mode. <br>Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br>Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br>Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br>Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br>Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br>Lớp băng chống thấm nước. <br>Lớp sợi Aramid gia cường. <br>Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br>Dây tuốt vỏ. <br>Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br>Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 36 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 36 sợi :<br> Số sợi: 36 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 48 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 48 sợi :<br>Số sợi: 48 sợi quang đơn mode. <br>Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br>Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br>Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br>Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br>Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br>Lớp băng chống thấm nước. <br>Lớp sợi Aramid gia cường. <br>Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br>Dây tuốt vỏ. <br>Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br>Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 52 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 52 sợi :<br>Số sợi: 52 sợi quang đơn mode. <br>Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br>Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br>Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br>Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br>Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br>Lớp băng chống thấm nước. <br>Lớp sợi Aramid gia cường. <br>Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br>Dây tuốt vỏ. <br>Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br>Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 60 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 60 sợi :<br> Số sợi: 60 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 8 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 8 sợi :<br> Số sợi: 8 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 96 sợi

Cáp chôn luồn ống Đơn mốt Phi kim loại - 96 sợi :<br> Số sợi: 96 sợi quang đơn mode. <br> Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. <br> Phần tử chịu lực trung tâm Phi kim loại (FRP). <br> Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo phương pháp ống đệm lỏng. <br> Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phuơng pháp SZ (SZ-stranded) quanh phần tử chịu lực trung tâm. <br> Khe của sợi quang và mặt trong của ống đệm được làm đầy bằng hợp chất điền đầy đặc biệt nhằm chống xâm nhập của nước. <br> Lớp băng chống thấm nước. <br> Lớp sợi Aramid gia cường. <br> Lớp nhựa PE bảo vệ bên ngoài. <br> Dây tuốt vỏ. <br> Thích hợp với: Cáp luồn ống. <br> Mã số: OFC/SM/D-2~60F

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 100x2 (100 đôi) thiết diện 0.5mm

Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 100 đôi

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 10x2 (10 đôi) thiết diện 0.5mm

Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 10 đôi

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 200x2 (200 đôi) thiết diện 0.5mm

Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 200 đôi

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 20x2 (20 đôi) thiết diện 0.5mm

Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 20 đôi

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 300x2 (300 đôi) thiết diện 0.5mm

Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 300 đôi

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 30x2 (30 đôi) thiết diện 0.5mm

Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm,30 đôi

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 400x2 (400 đôi) thiết diện 0.5mm

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 400x2 (402 đôi) thiết diện 0.5mm

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 50x2 (50 đôi) thiết diện 0.5mm

Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 50 đôi

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 5x2 (5 đôi) thiết diện 0.5mm

Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 6 đôi

Cáp đồng trục 4C SINO có dầu chống ẩm

Cáp đồng trục 4C-FB lõi BC 80 sợi SINO chống ẩm đen (200m/cuộn)<br>Ứng dụng: Cáp đồng trục Camera, cáp tín hiệu camera, Cáp đồng trục Tivi

Cáp đồng trục 5C SINO

Cáp đồng trục 5C-FB lõi BC 96 sợi SINO đen (305m/cuộn)<br>Ứng dụng: Cáp đồng trục Camera, cáp tín hiệu camera, Cáp đồng trục Tivi

Cáp đồng trục 5C SINO, có dầu chống ẩm

Cáp đồng trục 5C-FB lõi BC 96 sợi SINO đen, có dầu chống ẩm (20m/cuộn)

Cáp đồng trục QR540 EXIMTIC có dây treo gia cường

Cáp đồng trục QR-540 có dây treo gia cường (305m/cuộn)<br>Dùng cho hệ thống truyền hình CATV, MATV, Tivi, Camera giám sát

Cáp đồng trục RG11 Alantek

Cáp đồng trục ALANTEK RG11 (Alantek RG-11 Standard Shield Coaxial)<br>14 AWG, 0.064in. (1.63mm) Copper or Copper Covered Steel Center Conductor<br>Gas Expanded Polyethylene Dielectric<br>Inner Shield Aluminum-Polypropylene-Aluminum laminated tape with overlap bonded to dielectric<br>Outer Shield 34 AWG Aluminum or Tinned Copper wire braid shield<br>Outer Jacket of Polyvinylchloride or Polyethylene (flooded)<br>Nominal O.D. 0.395in. (10.03mm)

Cáp đồng trục RG11 EIGHT

Cáp đồng trục RG11 EIGHT, sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Korea<br>Sweep performance to 1 GHz<br>Messenger wire with different breaking strength options<br>Flooding compound available<br>Trishield and quadshield are available<br>Dual bonding<br>Application temperature - 40 deg F to +140 deg F<br>Relative humidity 0 - 100 %<br>UL grade available, contact us for details

Cáp đồng trục RG11 EIGHT có dây treo gia cường

Cáp đồng trục RG11 EIGHT có dây treo gia cường, sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Korea<br>Sweep performance to 1 GHz<br>Messenger wire with different breaking strength options<br>Flooding compound available<br>Trishield and quadshield are available<br>Dual bonding<br>Application temperature - 40 deg F to +140 deg F<br>Relative humidity 0 - 100 %<br>UL grade available, contact us for details

Cáp đồng trục RG11 EXIMTIC có dây treo gia cường

Cáp đồng trục RG11 EXIMTIC có dây treo gia cường, sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Korea

Cáp đồng trục RG11U SINO

Cáp đồng trục RG-11U lõi BC 112 sợi SINO (200m/cuộn)

Cáp đồng trục RG58, cáp tín hiệu camera trong thang máy

Cáp đồng trục RG58, RG-58A/U BẢO LỢI, cáp đồng trục lõi mềm nhiều sợi, cáp tín hiệu camera trong thang máy (100m/cuộn)

Cáp đồng trục RG59 Alantek

Cáp đồng trục ALANTEK RG59 (Alantek RG-59 Standard Shield Coaxial)<br>20 AWG, 0.032in. (0.81mm) Copper or Copper Covered Steel Center Conductor<br>Gas Expanded Polyethylene Dielectric<br>Inner Shield Aluminum-Polypropylene-Aluminum laminated tape with overlap bonded to dielectric<br>Outer Shield 34 AWG Aluminum or Tinned Copper wire braid shield<br>Outer Jacket of Polyvinylchloride or Polyethylene (flooded)<br>Nominal O.D. 0.24in (6.10mm)

Cáp đồng trục RG59U SINO, dầu chống ẩm

Cáp đồng trục RG-59U lõi BC 80 sợi SINO đen (200m/cuộn)

Cáp đồng trục RG6 (5C) SP SINO

Cáp đồng trục RG6 (5C-FB) lõi CCS 80 sợi SP trắng/đen (305m/cuộn)

Cáp đồng trục RG6 Alantek

Cáp đồng trục ALANTEK RG6 (Alantek RG-6 Standard Shield Coaxial, Black/White)<br>Ứng dụng: Cáp đồng trục Camera, cáp tín hiệu camera, Cáp đồng trục Tivi<br>18 AWG, 0.040in. (1.02mm) Copper or Copper Covered Steel Center Conductor<br>Gas Expanded Polyethylene Dielectric<br>Inner Shield Aluminum-Polypropylene-Aluminum laminated tape with overlap bonded to dielectric<br>Outer Shield 34 AWG Aluminum or Tinned Copper wire braid shield<br>Outer Jacket of Polyvinylchloride or Polyethylene (flooded)<br>Nominal O.D. 0.272in. (6.91mm)

Cáp đồng trục RG6 EIGHT, có dầu chống ẩm

Cáp đồng trục Camera, cáp tín hiệu camera, Cáp đồng trục Tivi<br> Sweep performance to 1 GHz<br> Messenger wire with different breaking strength options<br> Flooding compound available<br> Trishield and quadshield are available<br> Dual bonding<br> Application temperature - 40 deg F to +140 deg F<br> Relative humidity 0 - 100 %<br> UL grade available, contact us for details

Cáp đồng trục RG6 EXIMTIC

Cáp đồng trục RG6 EXIMTIC (305m/cuộn), sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Korea

Cáp đồng trục RG6 LOCA

Cáp đồng trục RG6 LOCA (305m/cuộn), sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Korea