Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-50

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 50 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

4180 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-10

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 10 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1870 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-100

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 100 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

7420 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-15

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 15 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

2320 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-150

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 150 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

11920 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-20

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 20 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

2920 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-200

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 200 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

17920 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-5

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 5 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1570 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-50

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 50 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

4420 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250IP-10

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 10 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1050 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250IP-100

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 100 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

6600 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250IP-15

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 15 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1500 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250IP-150

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 150 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

11100 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250IP-20

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 20 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

2100 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250IP-5

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 5 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

750 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250IP-50

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 50 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

3600 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250S IP-10

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250S IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 10 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1220 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250S IP-100

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 100 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

6770 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250S IP-15

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250S IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 15 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1670 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250S IP-150

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 150 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

11270 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250S IP-20

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 20 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

2270 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250S IP-5

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250S IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 5 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

920 USD

Fax hai line VCtel-myFAX250S IP-50

01 thiết bị server myFax cho 2 đường line 250S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 50 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

3770 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-5

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 5 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1330 USD

Fax một line VCtel-myFAX150IP-10

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 10 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

810 USD

Fax một line VCtel-myFAX150IP-100

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 100 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

6360 USD

Fax một line VCtel-myFAX150IP-15

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 15 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1260 USD

Fax một line VCtel-myFAX150IP-20

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 20 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1860 USD

Fax một line VCtel-myFAX150IP-5

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 5 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

510 USD

Fax một line VCtel-myFAX150IP-50

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150IP <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 50 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

3360 USD

Fax một line VCtel-myFAX150S IP-10

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150S <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 10 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

890 USD

Fax một line VCtel-myFAX150S IP-100

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150S <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 100 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

6440 USD

Fax một line VCtel-myFAX150S IP-15

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150S <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 15 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1340 USD

Fax một line VCtel-myFAX150S IP-20

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150S <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 20 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1940 USD

Fax một line VCtel-myFAX150S IP-5

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150S <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 5 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

590 USD

Fax một line VCtel-myFAX150S IP-50

01 thiết bị server myFax cho 1 đường line 150S <br> 01 dịch vụ cài đặt tối đa 50 user<br> Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br> Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

3440 USD

Giải pháp cho các ngân hàng và tổ chức tài chính

Thông qua giải pháp này, khách hàng có thể truy vấn thông tin về tài khoản, tình hình tài chính và các khoản nợ, vay của mình từ bất kỳ đâu thông qua điện thoại, tin nhắn sms, email, web...

Giải pháp cho các toà nhà văn phòng, cao ốc văn phòng, và Khu công nghiệp

Tiết kiệm tối đa khi mua máy, mang lại lợi nhuận khi sử dụng, giám sát chặt chẽ mọi cuộc gọi, hoạt động ổn định lâu dài, đó là những điều VCtel sẽ hỗ trợ cho các toà nhà văn phòng và các khu công nghiệp.

Giải pháp duy trì liên tục hoạt động giao dịch điện thoại, hạn chế tối đa mất cuộc gọi, tăng cơ hội tiếp xúc khách hàng

Phạm vi sử dụng: Công ty tư vấn, công ty chứng khoán, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, hệ thống hotline trả lời khách hàng …

Giải pháp Fax 2Lan

Nhận và gửi fax có nhu cầu rất lớn nhưng lại khá tốn kém về nhiều mặt. Xin hỏi có giải pháp fax nào đem lại sự thuận tiện linh hoạt, dễ dàng trong quản lý, tiết kiệm được chi phí và đặc biệt áp dụng đồng bộ hiệu quả cho nhiều chi nhánh cùng lúc.

Giải pháp Hội nghị truyền hình - Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Triển khai nhanh, chi phí thấp

Hội nghị truyền hình (Video conference) là một bước phát triển đột phá của công nghệ thông tin cho phép những người tham dự tại nhiều địa điểm từ những quốc gia khác nhau có thể nhìn thấy và trao đổi trực tiếp với nhau qua màn hình tivi như đang họp trong cùng một căn phòng.

Giải pháp kết nối mạng giữa 2 toà nhà văn phòng

Công ty bạn có 2 chi nhánh ở gần nhau và không cần phải dùng dịch vụ đường truyền của Bưu Điện, làm thế nào bạn có thể nối mạng giữa 2 chi nhánh lại với nhau ?

Giải pháp kết nối mạng tổng đài truyền thống

Mỗi hệ thống tổng đài sử dụng một trong các giao diện E&M, T1, E1, BRI hoặc PRI kết nối với nhau thông qua các kênh truyền thuê từ nhà cung cấp dịch vụ tương ứng với các giao diện đã chọn.

Giải pháp kết nối mạng VoIP Networking gián tiếp

Mỗi hệ thống tổng đài không sử dụng giao diện IP mà sử dụng các giao diện trung kế truyền thống. Mỗi hệ thống tổng đài sử dụng thêm một thiết bị có chức năng chuyển đổi các giao diện thoại truyền thống sang giao diện IP và kết nối vào cùng mạng WAN hoặc VPN.

Giải pháp kết nối mạng VoIP Networking trực tiếp

Các tổng đài của các đơn vị (các trung tâm, các chi nhánh …) đều sử dụng cổng trung kế IP và được kết nối với nhau thông qua một mạng IP (có thể là WAN hoặc VPN)

Giải pháp kết nối nhiều tổng đài nội bộ trên nền IP

Giải pháp kết nối nhiều tổng đài nội bộ là một giải pháp đàm thoại mới nhằm phục vụ cho việc liên lạc nội bộ giữa các toà nhà, khu dân cư hay công trình có phạm vi lên tới hàng cây số.

Giải pháp kết nối VoIP tổng đài TDA & TDA

Mỗi hệ thống tổng đài KX-TDA100/200/600 sử dụng một hoặc nhiều card trung kế IP (IP GW Card) với số kênh tùy chọn, cùng kết nối vào một mạng LAN, WAN hoặc VPN. Việc kết nối cho phép tất cả các hệ thống đều có dịch vụ TIE

Giải pháp kết nối VoIP tổng đài TDA & TDE

Mỗi hệ thống tổng đài KX-TDA100/200/600 sử dụng card trung kế IP (IP GW Card), mỗi hệ thống tổng đài KX-TDE100/200/600 sử dụng cổng trung kế IP có sẵn, tất cả cùng kết nối vào một mạng LAN, WAN hoặc VPN. Việc kết nối cho phép tất cả các hệ thống đều có dịch vụ TIE.