Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Fax 3 không: 1 line - 10 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 10 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 10 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 10 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 15 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 15 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 15 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 15 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 20 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 20 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 20 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 20 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 25 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 25 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 25 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 25 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 30 người dùng

Fax 3 không: <br>+ Không cần mua máy Fax<br>+ Không tốn giấy mực<br>+ Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 30 người dùng bao gồm:<br>- 01 Modem Fax<br>- 01 phần mềm Fax server<br>- 01 dịch vụ cài đặt cho 30 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>+ 01 đường Line Fax<br>+ 30 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br>+ Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 35 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 35 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 35 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 35 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 40 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 40 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 40 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 40 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 45 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 45 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 45 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 45 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 5 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 5 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 5 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 05 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 1 line - 50 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 1 line - 50 người dùng bao gồm:<br> 01 Modem Fax<br> 01 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 50 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 01 đường Line Fax<br> 50 máy tính làm Server Fax và máy trạm<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 05 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 05 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 05 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 05 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 03 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 10 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 10 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 10 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 10 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 07 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 15 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 15 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 15 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 15 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 13 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 20 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 20 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 20 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 20 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 18 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 25 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 25 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 25 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 25 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 23 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 30 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 30 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 30 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 30 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 28 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 35 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 35 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 35 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 35 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 33 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 40 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 40 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 40 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 40 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 38 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 45 người dùng

Fax 3 không: <br> Không cần mua máy Fax<br> Không tốn giấy mực<br> Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 45 người dùng bao gồm:<br> 02 Modem Fax<br> 02 phần mềm Fax server<br> 01 dịch vụ cài đặt cho 45 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br> 02 đường Line Fax<br> 45 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 43 máy trạm)<br> Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 2 line - 50 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 2 line - 50 người dùng bao gồm:<br>02 Modem Fax<br>02 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 50 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>02 đường Line Fax<br>50 máy tính (02 máy tính làm Server Fax và 48 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 05 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 05 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 05 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>05 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 02 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 10 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 10 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 10 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>10 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 07 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 15 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 15 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 15 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>15 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 12 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 20 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 20 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 20 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>20 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 17 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 25 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 25 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 25 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>25 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 23 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 30 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 30 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 30 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>30 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 27 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 35 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 35 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 35 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>35 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 32 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 40 người dùng

Fax 3 không: <br>+ Không cần mua máy Fax<br>+ Không tốn giấy mực<br>+ Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 40 người dùng bao gồm:<br>- 03 Modem Fax<br>- 03 phần mềm Fax server<br>- 01 dịch vụ cài đặt cho 40 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>+ 03 đường Line Fax<br>+ 40 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 37 máy trạm)<br>+ Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 45 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 45 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 45 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>45 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 42 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 3 line - 50 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 3 line - 50 người dùng bao gồm:<br>03 Modem Fax<br>03 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 50 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>03 đường Line Fax<br>50 máy tính (03 máy tính làm Server Fax và 47 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 05 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 05 người dùng bao gồm:<br>04 Modem Fax<br>04 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 05 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>04 đường Line Fax<br>05 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 01 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 10 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 10 người dùng bao gồm:<br>04 Modem Fax<br>04 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 10 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>04 đường Line Fax<br>10 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 06 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 15 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 15 người dùng bao gồm:<br>04 Modem Fax<br>04 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 15 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>04 đường Line Fax<br>15 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 11 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 20 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 20 người dùng bao gồm:<br>04 Modem Fax<br>04 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 20 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>04 đường Line Fax<br>20 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 16 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 25 người dùng

Fax 3 không: <br>+ Không cần mua máy Fax<br>+ Không tốn giấy mực<br>+ Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 25 người dùng bao gồm:<br>- 04 Modem Fax<br>- 04 phần mềm Fax server<br>- 01 dịch vụ cài đặt cho 25 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>+ 04 đường Line Fax<br>+ 25 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 21 máy trạm)<br>+ Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 30 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 30 người dùng bao gồm:<br>04 Modem Fax<br>04 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 30 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>04 đường Line Fax<br>30 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 26 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 35 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 35 người dùng bao gồm:<br>04 Modem Fax<br>04 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 35 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>04 đường Line Fax<br>35 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 31 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 40 người dùng

Fax 3 không: <br>Không cần mua máy Fax<br>Không tốn giấy mực<br>Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 40 người dùng bao gồm:<br>04 Modem Fax<br>04 phần mềm Fax server<br>01 dịch vụ cài đặt cho 40 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>04 đường Line Fax<br>40 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 36 máy trạm)<br>Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax 3 không: 4 line - 45 người dùng

Fax 3 không: <br>+ Không cần mua máy Fax<br>+ Không tốn giấy mực<br>+ Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng<br>Cấu hình 4 line - 45 người dùng bao gồm:<br>- 04 Modem Fax<br>- 04 phần mềm Fax server<br>- 01 dịch vụ cài đặt cho 45 người sử dụng đồng thời<br>Khách hàng chuẩn bị sẵn:<br>+ 04 đường Line Fax<br>+ 45 máy tính (04 máy tính làm Server Fax và 41 máy trạm)<br>+ Các máy tính được kết nối chung trên cùng 1 mạng LAN

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-10

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 10 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1630 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-100

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 100 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

7180 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-15

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 15 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

2080 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-150

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 150 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

11680 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-20

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 20 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

2680 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-200

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 200 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

17680 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450IP-50

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 50 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

4180 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-10

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 10 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

1870 USD

Fax bốn line VCtel-myFAX450S IP-100

01 thiết bị server myFax cho 4 đường line 450S IP <br>01 dịch vụ cài đặt tối đa 100 user<br>Hướng dẫn sử dụng và quản trị<br>Dịch vụ hỗ trợ từ xa trong thời gian bảo hành

7420 USD