Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Bảo hành tại địa chỉ khách hàng

Bảo hành tại địa chỉ khách hàng (giá bằng 10% giá trị hợp đồng)

Bảo trì tại địa chỉ khách hàng

Bảo trì tại địa chỉ khách hàng (giá bằng 10% giá trị hợp đồng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài ADSUN

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài ADSUN.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Alcatel office 100

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Alcatel office 100.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Alcatel office 200

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Alcatel office 200.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Alcatel office 50

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Alcatel office 50.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Hàn Quốc UBEX

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Hàn Quốc UBEX.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP PABX

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP PABX.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed3 SE150

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed-3 SE150.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed3 SE150T1/E1

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed-3 SE150T1/E1.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed3 SE30P

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed-3 SE30P.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed3 SE500

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed-3 SE500.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed3 SE500T1/E1

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài IP Zed-3 SE500T1/E1.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG GHX46

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG GHX46.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG GHX616

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG GHX616.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG LDK300

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG LDK300.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG LDK600

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG LDK600.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG Nortel

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài LG Nortel.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài NEC EX

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài NEC EX.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài NEC Topaz

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài NEC Topaz.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TD1232

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TD1232: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA100

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA100: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA100 không dây

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA100 không dây: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA200

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA200: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA200 không dây

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA200 không dây: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA600

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA600: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA600 không dây

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TDA600 không dây: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TEB308

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TEB308: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TES824

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Panasonic KX-TES824: <br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 1120

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 1120<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 1150

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 1150<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 1190

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 1190<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 3550

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 3550.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 3750

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 3750.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 3800

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 3800.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 4000

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 4000.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 8000

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Siemens Hipath 8000.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Toshiba CTX100

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Toshiba CTX100.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Toshiba CTX670

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Toshiba CTX670.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Trung Quốc DLT

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Trung Quốc DLT.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Trung Quốc PABX

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Trung Quốc PABX.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Trung Quốc Shenou

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Trung Quốc Shenou.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Trung Quốc TCL

Đào tạo và chuyển giao công nghệ tổng đài Trung Quốc TCL.<br>Đơn giá: Giá lập trình + Giá Hướng dẫn sử dụng + (Giá đấu ghép thiết bi x số nút mạng)

Đấu ghép Hệ thống mạng chưa đánh số - tính theo nút mạng

- Đấu ghép hệ thống mạng chưa đánh số: bao gồm đấu ghép thiết bị và thông tín hiệu đầu cuối<br>- Yêu cầu: có sẵn hệ thống mạng<br>- Giá: 3USD/1 nút mạng

Đấu ghép Hệ thống mạng đã đánh số - tính theo nút mạng

- Đấu ghép hệ thống mạng đã đánh số bao gồm đấu ghép thiết bị và thông tín hiệu đầu cuối<br>- Yêu cầu có sẵn hệ thống mạng<br>- Giá 2USD/1 nút mạng

Hà Nội đi Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai (tính cho 1kg)

- Tuyến đường: Hà Nội đi Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai<br>- Giá: 36000VNĐ/1kg<br>- Trọng lượng tối thiểu: 5kg

36000 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng trên 500kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh miền Trung<br>- Trọng lượng: trên 500kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

12600 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng từ 101kg đến 200kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh miền Trung<br>- Trọng lượng: từ 101kg -> 200kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

14400 VND