Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Hà Nội đi Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai (tính cho 1kg)

- Tuyến đường: Hà Nội đi Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai<br>- Giá: 36000VNĐ/1kg<br>- Trọng lượng tối thiểu: 5kg

36000 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng trên 500kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh miền Trung<br>- Trọng lượng: trên 500kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

12600 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng từ 101kg đến 200kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh miền Trung<br>- Trọng lượng: từ 101kg -> 200kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

14400 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng từ 201kg đến 300kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh miền Trung<br>- Trọng lượng: từ 201kg -> 300kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

13800 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng từ 21kg đến 50kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh miền Trung<br>- Trọng lượng: từ 21kg -> 50kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

15840 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng từ 301kg đến 500kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> Các tính phía Bắc<br>- Trọng lượng: từ 201kg -> 500kg<br>- Thời gian nhận: trước 14h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: buổi sáng hôm sau

13080 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng từ 51kg đến 100kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh miền Trung<br>- Trọng lượng: từ 51kg -> 100kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

15120 VND

Hà Nội đi các tính Miền Trung - Trọng lượng từ 6kg đến 20kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh miền Trung<br>- Trọng lượng: từ 6kg -> 20kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

18600 VND

Hà Nội đi các tính Phía Bắc - Trọng lượng trên 500kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh Miền Bắc<br>- Trọng lượng: trên 500kg

6600 VND

Hà Nội đi các tính Phía Bắc - Trọng lượng từ 101kg đến 200kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh Miền Bắc<br>- Trọng lượng: từ 101kg -> 200kg

8160 VND

Hà Nội đi các tính Phía Bắc - Trọng lượng từ 201kg đến 300kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh Miền Bắc<br>- Trọng lượng: từ 201kg -> 300kg

7200 VND

Hà Nội đi các tính Phía Bắc - Trọng lượng từ 21kg đến 50kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh Miền Bắc<br>- Trọng lượng: từ 21kg -> 50kg

9120 VND

Hà Nội đi các tính Phía Bắc - Trọng lượng từ 301kg đến 500kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> Các tính phía Bắc<br>- Trọng lượng: từ 201kg -> 500kg<br>- Thời gian nhận: trước 14h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: buổi sáng hôm sau

6840 VND

Hà Nội đi các tính Phía Bắc - Trọng lượng từ 51kg đến 100kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh Miền Bắc<br>- Trọng lượng: từ 51kg -> 100kg

8880 VND

Hà Nội đi các tính Phía Nam - Trọng lượng trên 500kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh phía Nam<br>- Trọng lượng: trên 500kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

19800 VND

Hà Nội đi các tính Phía Nam - Trọng lượng từ 101kg đến 200kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh phía Nam<br>- Trọng lượng: từ 101kg -> 200kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

22560 VND

Hà Nội đi các tính Phía Nam - Trọng lượng từ 201kg đến 300kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh phía Nam<br>- Trọng lượng: từ 201kg -> 300kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

21960 VND

Hà Nội đi các tính Phía Nam - Trọng lượng từ 21kg đến 50kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh phía Nam<br>- Trọng lượng: từ 21kg -> 50kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

27000 VND

Hà Nội đi các tính Phía Nam - Trọng lượng từ 301kg đến 500kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> Các tính phía Nam<br>- Trọng lượng: từ 201kg -> 500kg<br>- Thời gian nhận: trước 14h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

20400 VND

Hà Nội đi các tính Phía Nam - Trọng lượng từ 51kg đến 100kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh phía Nam<br>- Trọng lượng: từ 51kg -> 100kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

26280 VND

Hà Nội đi các tính Phía Nam - Trọng lượng từ 6kg đến 20kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> các tỉnh phía Nam<br>- Trọng lượng: từ 6kg -> 20kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

28200 VND

Hà Nội đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hưng Yên, Phủ Lý (Hà Nam) (Tính cho 1kg)

- Tuyến đường: Hà Nội đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hưng Yên, Phủ Lý (Hà Nam)<br>- Giá: 15000VNĐ/1kg<br>- Trọng lượng tối thiểu: 5kg

15000 VND

Hà Nội đi Đà Nẵng (tính cho 1kg)

- Tuyến đường: Hà Nội đi Đà Nẵng<br>- Giá: 20000VNĐ/1kg<br>- Trọng lượng tối thiểu: 5kg

20000 VND

Hà Nội đi Đà Nẵng - Trọng lượng trên 500Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Đà Nẵng<br>- Trọng lượng hàng hóa: trên 500kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

10200 VND

Hà Nội đi Đà Nẵng - Trọng lượng từ 101kg đến 200Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Đà Nẵng<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 101kg -> 200kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

11880 VND

Hà Nội đi Đà Nẵng - Trọng lượng từ 201kg đến 300Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Đà Nẵng<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 201kg -> 300kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

11400 VND

Hà Nội đi Đà Nẵng - Trọng lượng từ 21kg đến 50Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Đà Nẵng<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 21kg -> 50kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

13080 VND

Hà Nội đi Đà Nẵng - Trọng lượng từ 301kg đến 500Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Đà Nẵng<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 301kg -> 500kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

10680 VND

Hà Nội đi Đà Nẵng - Trọng lượng từ 51kg đến 100Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Đà Nẵng<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 51kg -> 100kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

12600 VND

Hà Nội đi Đà Nẵng - Trọng lượng từ 6kg đến 20kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> Đà Nẵng<br>- Trọng lượng: từ 6kg -> 20kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

14280 VND

Hà Nội đi Hồ Chí Minh - Trọng lượng 6kg đến 20kg

- Tuyến đường: Hà Nội -> TP. Hồ Chí Minh<br>- Trọng lượng hàng hóa: 6kg -> 20kg<br>- Thời gian nhận: trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: buổi sáng hôm sau

23400 VND

Hà Nội đi Hồ Chí Minh - Trọng lượng trên 500Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Hồ Chí Minh<br>- Trọng lượng hàng hóa: trên 500kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

16560 VND

Hà Nội đi Hồ Chí Minh - Trọng lượng từ 101kg đến 200Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Hồ Chí Minh<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 101kg -> 200kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

18840 VND

Hà Nội đi Hồ Chí Minh - Trọng lượng từ 201kg đến 300Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Hồ Chí Minh<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 201kg -> 300kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

18360 VND

Hà Nội đi Hồ Chí Minh - Trọng lượng từ 21kg đến 50Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Hồ Chí Minh<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 21kg -> 50kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

22440 VND

Hà Nội đi Hồ Chí Minh - Trọng lượng từ 301kg đến 500Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Hồ Chí Minh<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 301kg -> 500kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

17040 VND

Hà Nội đi Hồ Chí Minh - Trọng lượng từ 51kg đến 100Kg

- Tuyến đường Hà Nội -> Hồ Chí Minh<br>- Trọng lượng hàng hóa: Từ 51kg -> 100kg<br>- Thời gian nhận: Nhận trước 16h30 hàng ngày<br>- Thời gian phát: hôm sau

21960 VND

Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh (tính cho 1kg)

- Tuyến đường: Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh<br>- Giá: 22000VNĐ/1kg<br>- Trọng lượng tối thiểu: 5kg

22000 VND