Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Kiểm tra lỗi tổng đài Panasonic KX-TDA100

Kiểm tra thiết bị hỏng (dự toán các vật tư thay thế và công sửa chữa) cho tổng đài Panasonic KX-TDA100

Kiểm tra lỗi tổng đài Panasonic KX-TDA200

Kiểm tra thiết bị hỏng (dự toán các vật tư thay thế và công sửa chữa) cho tổng đài Panasonic KX-TDA200

Kiểm tra lỗi tổng đài Panasonic KX-TDA600

Kiểm tra thiết bị hỏng (dự toán các vật tư thay thế và công sửa chữa) cho tổng đài Panasonic KX-TDA600

Kiểm tra lỗi tổng đài Panasonic KX-TDE100

Kiểm tra thiết bị hỏng (dự toán các vật tư thay thế và công sửa chữa) cho tổng đài Panasonic KX-TDE100

Kiểm tra lỗi tổng đài Panasonic KX-TDE200

Kiểm tra thiết bị hỏng (dự toán các vật tư thay thế và công sửa chữa) cho tổng đài Panasonic KX-TDE200

Kiểm tra lỗi tổng đài Panasonic KX-TDE600

Kiểm tra thiết bị hỏng (dự toán các vật tư thay thế và công sửa chữa) cho tổng đài Panasonic KX-TDE600

Kiểm tra lỗi tổng đài Panasonic KX-TEB308

Kiểm tra thiết bị hỏng (dự toán các vật tư thay thế và công sửa chữa) cho tổng đài Panasonic KX-TEB308

Kiểm tra lỗi tổng đài Panasonic KX-TES824

Kiểm tra thiết bị hỏng (dự toán các vật tư thay thế và công sửa chữa) cho tổng đài Panasonic KX-TES824

Nạp phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDA100

- Nạp lại, Update version mới phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDA100<br>- Giá đã bao gồm nhân công

Nạp phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDA200

- Nạp lại, Update version mới phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDA200<br>- Giá đã bao gồm nhân công

Nạp phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDA600

- Nạp lại, Update version mới phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDA600<br>- Giá đã bao gồm nhân công

Nạp phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDE100

- Nạp lại, Update version mới phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDE100<br>- Giá đã bao gồm nhân công

Nạp phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDE200

- Nạp lại, Update version mới phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDE200<br>- Giá đã bao gồm nhân công

Nạp phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDE600

- Nạp lại, Update version mới phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TDE600<br>- Giá đã bao gồm nhân công

Nạp phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TEB308

- Nạp lại, Update version mới phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TEB308<br>- Giá đã bao gồm nhân công

Nạp phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TES824

- Nạp lại, Update version mới phần mềm điều khiển tổng đài Panasonic KX-TES824<br>- Giá đã bao gồm nhân công

Sửa chữa card Disa KX-TDA0191

- Sửa chữa card Disa KX-TDA0191 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card Disa KX-TE82491

- Sửa chữa card Disa KX-TE82491 dùng cho tổng đài KX-TES824<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card giao diện DISA KX-TDA0190

- Sửa chữa card giao diện DISA KX-TDA0190 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card giao diện kết nối khung phụ KX-TDA6110

- Sửa chữa card giao diện kết nối khung phụ KX-TDA6110 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card hiện số máy lẻ 8 máy KX-TDA0168

- Sửa chữa card hiện số máy lẻ 8 máy KX-TDA0168 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card Hiển thị số KX-TE82493

- Sửa chữa card Hiển thị số KX-TE82493 dùng cho tổng đài KX-TES824<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card hiển thị số trung kế 8 đường KX-TDA0193

- Sửa chữa card hiển thị số trung kế 8 đường KX-TDA0193 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card hiển thị số trung kế + Đảo cực 8 đường KX-TDA0189

- Sửa chữa card hiển thị số trung kế + Đảo cực 8 đường KX-TDA0189 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card kết nối khung phụ KX-TDA6111

- Sửa chữa card kết nối khung phụ KX-TDA6111 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 16 thuê bao số KX-TDA0172

- Sửa chữa card mở rộng 16 thuê bao số KX-TDA0172 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 16 thuê bao thường KX-TDA0174

- Sửa chữa card mở rộng 16 thuê bao thường KX-TDA0174 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 16 thuê bao thường KX-TDA6174

- Sửa chữa card mở rộng 16 thuê bao thường KX-TDA6174 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 16 trung kế KX-TDA0181

- Sửa chữa card mở rộng 16 trung kế KX-TDA0181 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 16 trung kế KX-TDA6181

- Sửa chữa card mở rộng 16 trung kế KX-TDA6181 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao KX-TE82480

- Sửa chữa card mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao KX-TE82480 dùng cho tổng đài KX-TES824<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 24 thuê bao thường KX-TDA6178

- Sửa chữa card mở rộng 24 thuê bao thường KX-TDA6178 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp KX-TDA0170

- Sửa chữa card mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp KX-TDA0170 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao KX-TE82483

- Sửa chữa card mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao KX-TE82483 dùng cho tổng đài KX-TES824<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 4 trung kế KX-TDA0183

- Sửa chữa card mở rộng 4 trung kế KX-TDA0183 dùng cho tổng đài KX-TDE 100/200<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 8 thuê bao KX-TE82474

- Sửa chữa card mở rộng 8 thuê bao KX-TE82474 dùng cho tổng đài KX-TES824<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 8 thuê bao số KX-TDA0171

- Sửa chữa card mở rộng 8 thuê bao số KX-TDA0171 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 8 thuê bao thường KX-TDA0173

- Sửa chữa card mở rộng 8 thuê bao thường KX-TDA0173 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng 8 trung kế KX-TDA0180

- Sửa chữa card mở rộng 8 trung kế KX-TDA0180 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 100/200<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa card mở rộng bộ nhớ KX-TDA6105

- Sửa chữa card mở rộng bộ nhớ KX-TDA6105 dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDA100

- Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDA100<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDA200

- Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDA200<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDA600

- Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDA600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDE200

- Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDE200<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDE600

- Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDE600<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDE100

- Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TDE100<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TEB308

- Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TEB308<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa

Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TES824

- Sửa chữa main tổng đài Panasonic KX-TES824<br>- Giá đã bao gồm nhân công sửa chữa