Website thương mại điện tử hàng đầu Việt nam.

Đấu ghép Hệ thống mạng chưa đánh số - tính theo nút mạng

- Đấu ghép hệ thống mạng chưa đánh số: bao gồm đấu ghép thiết bị và thông tín hiệu đầu cuối<br>- Yêu cầu: có sẵn hệ thống mạng<br>- Giá: 3USD/1 nút mạng

Đấu ghép Hệ thống mạng đã đánh số - tính theo nút mạng

- Đấu ghép hệ thống mạng đã đánh số bao gồm đấu ghép thiết bị và thông tín hiệu đầu cuối<br>- Yêu cầu có sẵn hệ thống mạng<br>- Giá 2USD/1 nút mạng